كارآموزي و آئين‌نامه نحوه نگارش و تدوين گزارش كار آموزي كارشناسي كارآموزي و آئين‌نامه نحوه نگارش گزارش كار آموزي كارشناسي

الف ) ارتباط با استاد كارورزي :

  1. مراجعه به استاد در ابتداي نيم سالي كه واحد كارورزي را گرفته ايد ، لازم است . و گرنه استاد ممكن است كارهاي شما را نپذيرد و يا آنكه نمره غيبت براي شما رد كند .
  2. در باره محل كارورزي و جزئيات كار خود با استاد هماهنگ باشيد . محل مي تواند بيمارستان يا شركت مهندسي پزشكي باشد كه خودتان انتخاب كرده ايد يا نزديك به منزل شما يا دانشگاه است.
  3. مهم است كه شما در آنجا دقيقاً به چه كاري مشغول مي شويد و آيا اين كار ارزش مهندسي و پزشكي لازم را دارد . كارهايي نظير ترجمه ، روابط عمومي ، بازار يابي ، منشي گري و بازرگاني ، حتي اگر براي يك مؤسسه برجسته باشد ، كارورزي مهندسي پزشكي بشمار نمي رود . نوع كار شما با همة جزئيات بايد به تأييد استاد برسد .
  4. از آغاز كارورزي بايد برنامة كاري شما معلوم باشد . از مسئول فني محل كارورزي بخواهيد كه برنامة هفتگي شما در تمام مدت كارورزي را براي ارائه به استاد طي يك نامه آماده كند . مثلاً در هفته اول و دوم و ... به ترتيب روي دستگاههاي نوع 1 ، نوع 2 و ... كار خواهيد كرد يا در بخشهاي بيمارستاني نوع 1 ، نوع 2 و .. كار مي كنيد .
  5. اگر مسئول فني نمي تواند چنين برنامه اي ارائه بدهد ، احتمالاً هيچ برنامه اي در ذهن ندارد و وقت شما را با كارهاي روزمره و تكراري يا بيكاري تلف خواهد كرد . در اين صورت لازم است از همان ابتدا، محل كارورزي بهتري براي خود پيدا كنيد .
  6. يك دفترچه براي يادداشتهاي روزانه خود همراه داشته باشيد . تاريخ و ساعت ورود و خروج خود به محل كارورزي را در آن ثبت كنيد و رئوس كارهاي انجام شده آن روز را به ترتيب و بند بند در آن بياوريد . نكات يادگرفته و سوالات پيش آمده را در آن ذكر كنيد .
  7. با هماهنگي استاد ، هر چند روز يكبار اين دفترچه را به او نشان دهيد تا از روند پيشرفت شما آگاه شود. اين دفترچه براي تهيه گزارش نهايي ، كمك بسياري به شما خواهد كرد .
  8. در باره زمان تحويل گزارش كارورزي و نوع آن ( چاپي يا فايل ) با استاد مشورت كنيد . اگر مايل به اخذ نمره در پايان همين ترم هستيد ، بايد از چند هفته قبل ، گزارش كامل خود را به استاد بدهيد تا فرصت خواندن آن را داشته باشد .
  9. استاد ممكن است گزارش شما را ناقص بداند و به شما بازگرداند . پس گزارش را براي آخرين روزها ي مهلت خود نگه نداريد و براي خود فرصتي را در نظر بگيريد تا بتوانيد گزارش ناقص راكامل كنيد .

ب ) نحوه تهيه گزارش كارورزي :

(نحوه تايپ گزارش و تهيه صفحات ابتداي آن و صحافي جداگانه آمده است . )

  1. گزارش شما بايد بر پايه كارهاي عملي خودتان باشد ( حدود 80 % ) و ساير مطالب (حدود 20 % ) فقط براي تكميل مفاهيم است . بنابراين آوردن فصلهاي كتابها ، كاتالوگها ، گزارشهاي ديگر ، و سايتهاي اينترنت به جاي كار خودتان قابل پذيرش نيست . استاد با پرسيدن از شما در بارة جزئيات علمي گزارش ، اين موضوع را ارزيابي خواهد كرد .
  2. استاد بر اساس ارزش علمي كار شما ، چگونگي انجام آن، تسلط شما بر مطالب، نحوه ارائه گزارش و بي نقص بودن آن ، ارزيابي لازم را كرده و نمره مي دهد . همة اين موارد در گزارش شما منعكس مي شود . بنابراين به اصول زير توجه كنيد .
  3. در سرتاسر گزارش، اشتباهات در تايپ ، املاءو انشاءرا با دقت پيدا و برطرف كنيد . اين شامل همه كلمات و عبارات فارسي و انگليسي مي شود . در كلمات انگليسي بايد حروف اول هر يك بزرگ باشد مگر در مورد كلمات كم اهميتي كه اغلب در وسط عبارات مي آيند مانند : the , a , for , of ,to، from ,with و نظاير آن كه حرف اول آنها فقط در ابتداي جمله يا عبارت بايد بزرگ باشد .
  4. در سرتاسر گزارش، از سوتيتر يا تيترهاي كوچك كه در ميان مطلب مي آيد، به فراواني استفاده كنيد . بطور متوسط بين 1تا 2 سوتيتر در هر صفحه بياوريد واز آوردن پاراگرافهاي طولاني يا بريده بريده خودداري كنيد .
  5. درسرتاسر گزارش براي هريك از نمودارها وتصاوير و برنامه هاي نرم افزاري خود ، شرح لازم را در حداقل يك خط بياوريد .
  6. پس از صفحات ابتدايي گزارش ، چكيده علمي آن را در حد يك صفحه بياوريد . دقت كنيد كه در چكيده علمي نبايد تقدير وتشكر و كليات و تاريخچه و ....را جاي دهيد بلكه بايد تنها خلاصه اي از مطالب علمي آن را بياوريد .
  7. پس از چكيده ، فهرست مطالب را بطور كامل و همراه با سوتيتر بياوريد . فهرست ميتواند 2 صفحه يا بيشتر باشد.
  8. پس از فهرست، فصل اول گزارش مي آيد كه اختصاص به مقدمه و كليات و تاريخچه دارد . در اينجا بايد معرفي محل كارورزي و فعاليتهاي درماني ، علمي ، فني يا تجاري آن ، نحوه آشنايي شما با آن محل ، نوع كار شما در آنجا و مواردي از اين نوع را نيز بياوريد . شرح فصلها و ساختار اين گزارش و اهميت علمي وكاربردي كارورزي خود را در همين جا بياوريد . اين فصل بايد 10 صفحه يا بيشتر باشد .
  9. در فصل دوم ، نمودار بلوكي نحوه انجام كارورزي و يا نمودار كلي سيستم يا روش تحت بررسي در كارورزيرا بياوريد و در باره آنها توضيحات لازم را در حد تئوري ، اصول فيزيك ، شيمي و فيزيولوژي مربوط و مباني علمي از هر نوع لازم را ذكر كنيد . اين فصل بايد 10 صفحه يا بيشتر باشد .
  10. در فصل سوم ، وارد جزئيات بلوكها ي روشها و دستگاههاي فوق شويد و از لحاظ مدار ، نرم افزار ، نحوه طراحي آن ، فلوچارت دقيق ، شرح برنامه ها به موازات آن ، همه مطالب لازم را بياوريد . براي بخشهاي مكانيكي ، فيزيكي يا شيميايي نيز شرح دستگاهها و روشها را شبيه فوق بياوريد . اين فصل بايد 15 صفحه يا بيشتر باشد.
  11. در فصل چهارم بايد اين موارد را بياوريد : سيگنالهاي قابل مشاهده روي صفحه دستگاه يا رايانه چگونه است ، طرز استفاده اپراتور يا كاربر از دستگاه چگونه است ، چه آزمايشهاي را با اين سيستم انجام داده ايد ، قابليت اطمينان و صحت و دقت دستگاه يا روش فوق را چگونه مي توان تست كرد ، سرويس و رفع عيب آن چگونه است ، مشخصات فني دستگاه چيست و شباهتها و تفاوتهاي آن با ساير دستگاهها و روشهاي موجود در چيست. اين فصل بايد 10 صفحه يا بيشتر باشد.
  12. در فصل پنجم ، نتيجه گيري و جمع بندي كل كارورزي را بياوريد . اين شامل موارد زير است : نتيجه گيري از آزمايشهاي انجام شده با دستگاه يا نرم افزار يا روش مورد نظر ، فهرستي از آموخته هاي شما از كل كارورزي كه در حداقل 10 مورد مشخص و متمايز تقسيم بندي شده باشد ، ارزيابي شما از كل كارورزي كه شامل نقاط ضعف و قوت و محل كارورزي ونتايج آن در حداقل5 مورد متمايز باشد ، وپيشنهادهاي شما براي بهبود كار وادامه آن كه در حداقل 5 مورد متمايز تقسيم شده باشد . اين فصل بايد 10 صفحه يا بيشتر باشد.
  13. در صورتي كه كارورزي شما نياز به فصلهاي ديگري نيز دارد آنها را در بين فصلهاي فوق بطور مناسب جاي دهيد . اما موارد فوق حداقل فصلهاي قابل قبول براي گزارش است . موارد زير نيز بايد پس از آخرين فصل بيايد .
  14. واژه نامه تخصصي فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي را با جمع آوري همه كلمات مهم و كليدي گزارش خود بسازيد. اين شامل كلمات و عبارات علمي و فني ذكر شده در گزارش ، واسامي دانشمندان و شركتها و مدلهاي دستگاهها و قطعات مي شود . كلمات بديهي و پيش پا افتاده را نياوريد بلكه كلماتي را كه دانستن آنها در اين گزارش خاص اهميت دارد ذكر كنيد . دو واژه نامه فوق در واقع يك مجموعه واحد هستند كه يك بار بر حسب الفباي فارسي و بار ديگر بر حسب الفباي انگليسي مرتب شده اند. هر يك بايد شامل 40 كلمه ( ساده يا مركب ) و يا بيشتر باشد .
  15. پس از واژه نامه ها ، فهرست منابع و مراجع را به ترتيب اهميت بياوريد . اين شامل همه كتابها ، مقالات ، كاتالوگها ، سايتهاي اينترنتي و گفتگو با افراد مي شود . مشخصات دقيق هر منبع را بياوريد : نويسنده ، ناشر ، سال چاپ ، محل چاپ ، آدرس سايت ، نام فرد مصاحبه شونده و سمت او وتاريخ مصاحبه .همچنين نام گزارشهاي كارورزي و پروژه ديگران را كه به كار برده ايد با مشخصات كامل بياوريد .
  16. در انتهاي گزارش ، ضمائم مورد نياز را بياوريد . ضمائم شامل همه مواردي است كه به فهم مطالب كمك مي كند ولي لزومي به ذكر آنها در خود گزارش نبوده است مانند كپي كاتالوگها ، صفحات چاپ شده از روي اينتر نت ، عكسهاي گرفته شده از محل و دستگاه ، مشخصات فني قطعات و وسايل و هر مورد ديگري كه شما مفيد تشخيص مي دهيد . در صفحه اول ضمائم ، فهرست آنها را به ترتيب ذكر هر ضميمه بياوريدو با شماره گذاري صفحات ضميمه، محل هر يك را مشخص كنيد . كپي مقالات و گزارشهايي را كه مي خواهيد عيناً نقل كنيد ، فقط در ضميمه ها و با ذكر منبع بياوريد . آوردن آنها در اصل گزارش شما مجاز نيست .
  17. كل گزارش خود را به شكل ديسك فشرده به استاد تحويل دهيد .